Destina 650.000 euros per a l’organització d’activitats de promoció del llibre i participació en fires no internacionals

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques destinades a la difusió del llibre i la lectura com a mitjà d’afavorir les iniciatives que suposen la difusió i promoció del sector del llibre valencià.

Amb aquestes ajudes se subvenciona l’organització i realització d’activitats de difusió i promoció del llibre valencià dutes a terme per les associacions o fundacions de llibreres i llibrers, llibreres i llibrers d’ocasió, il·lustradores i il·lustradors, tipògrafes i tipògrafs, editores i editors valencians i escriptores i escriptors.

A més, s’hi inclou la realització d’activitats de foment de la lectura organitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura.

També se subvencionen les despeses de funcionament generades per l’activitat de les associacions o fundacions, la participació en les fires no internacionals del llibre o del llibre d’ocasió de l’Estat espanyol, l’organització, gestió i la participació en les fires del llibre i fires del llibre d’ocasió, locals o generals, amb arrelament o repercussió i interés cultural en el territori valencià.

Queden exclosos expressament de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les despeses protocol·làries i de representació, així com les depeses de transport de tipus privat.

Les sol·licituds d’ajudes han d’anar acompanyades per una memòria de les activitats exercides en relació amb la finalitat de la subvenció sol·licitada, amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts. Així com per una memòria econòmica que incloga una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i del document de despesa o factura, el seu import, data d’emissió i data de pagament.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.