L’estudi realitzat a la Universitat Jaume I per Carlos Bou Sospedra en la seua tesi doctoral «Condició física i salut mental en estudiants d’ESO: Projecte DADOS» ha posat de manifest que la condició física està directament relacionada amb la salut mental en l’estudiantat d’Educació Secundària Obligatòria que ha participat en aquest projecte. La tesi ha estat dirigida pel professor Diego Moliner del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques

En l’última dècada els estudis científics han identificat una reducció del benestar psicològic entre la població adolescent i l’augment dels casos d’ansietat, depressió, trastorns alimentaris i autolesions. De fet, gran part dels diagnòstics de depressió es produeix durant aquesta etapa i entre el 60-75% dels casos diagnosticats en l’edat adulta deriven d’un trastorn d’anys enrere.

La depressió es presenta sovint amb manifestacions de falta d’energia i augment del sedentarisme el que porta a una disminució del nivell de condició física. Per això, la condició física pot considerar-se com a indicador de salut física i mental en l’adolescència, a causa tant de mecanismes biològics (millor estat antiinflamatori, creixement neuronal o millora de la neuro-plasticitat) com de psicosocials (major acceptació social o creació de vincles socials).

La recerca ha analitzat la relació entre la condició física (integrada per la resistència cardiorespiratòria, la capacitat musculoesquelètica i la capacitat motora), i la salut mental. Entre les seues conclusions destaca la relació entre menors nivells de condició física i majors nivells de risc de depressió, i que una millor condició física sembla estar relacionada amb majors nivells d’autoestima en adolescents.

L’anàlisi de les dades obtingudes dels participants de l’estudi DADOS no ha mostrat relació de la força muscular del tren inferior amb el risc de depressió i el nivell d’autoestima. No obstant això, sí que ha revelat que l’autoestima podria exercir un paper mediador en l’associació entre la condició física i el risc de depressió en adolescents, especialment en les xiques. El que indica que el risc de depressió en l’adolescència podria minimitzar-se a través d’un augment de l’autoestima, que al seu torn podria aconseguir-se millorant la condició física d’aquest grup de població.

La tesi s’emmarca en la modalitat de compendi de publicacions, per això inclou en un dels seus apartats tres articles de recerca publicats en diferents revistes internacionals d’alt impacte desenvolupats en el si del Grup physicaL, actItivity, Fitness and hEalth (LIFE) de la universitat pública de Castelló (www.grupolife.uji.es).

PROJECTE DADOS

L’estudiantat inclòs en la tesi doctoral ha format part del projecte DADOS (Esport, Adolescència i Salut), un estudi de cohort de 5 anys (2015-2020) l’objectiu principal dels quals era analitzar la influència de l’activitat física sobre la salut física, la salut mental, i el rendiment acadèmic durant l’etapa de l’adolescència. Els criteris per a la seua selecció van ser haver nascut l’any 2002, cursar 2n d’ESO i no patir patologies físiques o mentals.

En data d’avui, del projecte DADOS es deriven més de 70 comunicacions en congressos i reunions científiques de caràcter nacional i internacional, així com 25 articles publicats en revistes d’alt impacte indexades en Journal Citation Report (JCR). A més, el projecte DADOS ha contribuït a la formació de 4 estudiants de doctorat que han elaborat la seua tesi doctoral en el si del grup de recerca LIFE.