Es destinen 862.591 euros per a contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats no lucratives, la qual cosa suposa un 38 % més que l’any anterior

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes destinades a l’organització d’activitats culturals i artístiques, a les quals enguany destinarà 862.591 euros, augmentant el pressupost en un 38 % més que l’any passat.

Serà subvencionada l’organització d’activitats culturals i artístiques com ara exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o altres, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Podran ser beneficiaris de les ajudes associacions sense ànim de lucre i fundacions privades en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l’art o la cultura, universitats públiques i aules de la tercera edat.

Les subvencions es distribueixen en tres modalitats. Per a les associacions sense ànim de lucre i fundacions privades es destinen 412.591 euros, a les universitats públiques 300.000 euros i a les aules de la tercera edat 150.000 euros. L’import màxim per beneficiari serà de 12.000 euros.

Les ajudes són per a contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats no lucratives de promoció cultural i artística. Les activitats hauran de ser realitzades en territori valencià i no han de tindre subvenció nominativa de la Generalitat ni estar incloses en altres convocatòries institucionals.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses generades exclusivament per l’organització de les activitats per a les quals es concedeix l’ajuda que s’hagen relacionat i quantificat en la memòria econòmica del projecte, a excepció de les ocasionades per inversions o adquisicions patrimonials i la compra de material inventariable, que seran considerades despeses de manteniment de l’entitat.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de deu dies, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.