El president de la Diputació, José Martí, ha destacat que “la consecució de la igualtat en tots els estaments ha de ser un objectiu de totes les institucions”

La Diputació de Castelló aprovarà el dimarts 9 de febrer en la Junta de Govern la concreció de les bases i convocatòria de subvenció per a plans d’igualtat i contra la violència de gènere per a ajuntaments de municipis de la província de Castelló població inferior a 10.000 habitants, que tindrà una partida global de 60.000 euros.

Es tracta, com recorda el president de la institució provincial, José Martí, de “una de les principals apostes d’aquesta àrea en aquest 2021 perquè som conscients que la consecució de la igualtat haver de ser l’objectiu de totes les institucions i, per descomptat, d’aquesta Diputació”.

En aquest sentit, Martí ha recordat que el canvi de govern en la institució al juny de 2019 “ja va vindre acompanyat per un clar missatge, com va ser el desbloqueig del Pla d’Igualtat, paralitzat durant tants anys, i que per fi es va aprovar el passat 17 de novembre en sessió plenària”. Tot això amb una meta: desenvolupar una sèrie d’accions entre els anys 2021 i 2024 “encaminades a treballar per la igualtat real i l’eliminació de tota mena de discriminació entres homes i dones”, subratlla el president de la Diputació.

La vicepresidenta i responsable de l’àrea d’Igualtat, Patricia Puerta, ha destacat que, precisament, la partida més important d’aquest departament per a 2021, que té un pressupost global de 325.644,82, és la destinada a subvencions per a l’elaboració de plans d’igualtat municipals, que es veu incrementada dels 40.000 als 60.000 euros “per a atendre les nombroses peticions que teníem per a enguany, el que reflecteix el clar interés dels nostres ajuntaments”.

Les bases es desenvolupen en el marc del Pla Estratègic 2020-2022, on queda fonamentada la competència pròpia de l’entitat provincial en l’articulació de mesures de cooperació en el foment de la implementació transversal del principi d’igualtat entre dones i homes, tant en l’àmbit de la seua organització i funcionament intern, com duent a terme accions externes dirigides a la seua població (sensibilització, promoció, normatives, prevenció).

Els ajuntaments sol·licitants podran optar per concórrer a una d’entre les tres següents modalitats de Plans d’Igualtat per a la subvenció:

• Pla d’igualtat intern organitzacional o de plantilla que es desenvoluparà segons el concepte i contingut definits en l’art. 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. Les matèries que com a mínim, contemplarà el Pla d’Igualtat hauran de ser: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a la conciliació, personal i familiar en termes d’igualtat entre dones i homes, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

• Pla d’igualtat municipal de ciutadania que concreta en un temps determinat una política pública local d’igualtat posant en marxa un procés de treball, així com recursos econòmics i humans, amb l’objectiu de canviar la realitat de la desigualtat entre dones i homes en el municipi.

• Pla municipal contra la violència de Gènere que concreta els instruments de referència i guia de les actuacions municipals contra la violència cap a les dones, treballant per a la seua prevenció i erradicació, el suport a les víctimes, l’apoderament de les dones i la millora de la coordinació amb institucions competents en la matèria per a combatre aquesta xacra social.

Les tres modalitats seran excloents entre si, podent sol·licitar-se únicament la subvenció per a una d’elles. A més, cal ressaltar que només seran objecte de subvenció provincial els que s’elaboren amb anterioritat al 30 de novembre de 2021. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP).

Els ajuntaments concurrents a la present convocatòria que hagen formalitzat correctament la seua sol·licitud i aconseguit la puntuació mínima exigible entraran en concurrència competitiva fins a l’esgotament dels fons previstos en la present convocatòria. La concessió de subvenció econòmica es destinarà a aquelles sol·licituds que hagen obtingut una major valoració d’entre les formalitzades, sent-los assignat un import màxim de dos 2.500 euros, llevat que l’import sol·licitat fóra inferior, i en aquest cas el mateix seria atés íntegrament.

Conforme al que es disposa en els apartats 2 i 3 de l’article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS), es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals, si bé l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.