La doctoranda de la Universitat Jaume I Ana Isabel Martínez Hernández ha defensat la tesi doctoral amb menció internacional titulada «Functional diversity in higher education. Curriculum accommodation for people with vision disability or hearing impairment in the English as a Foreign Language classroom» i dirigida per la professora Begoña Bellés Fortuño, del Departament d’Estudis Anglesos

L’estudi aborda la diversitat funcional a l’aula d’anglès com a llengua estrangera i analitza les experiències d’estudiantat amb discapacitats visuals i auditives, i també del professorat, amb l’objectiu d’aconseguir una inclusió real a l’educació superior a Espanya, en general, i a la Universitat Jaume I en particular, segons exigències de la legislació vigent. És un treball de camp pioner a l’UJI que s’ha dut a terme amb el suport de la Unitat de Discapacitat i Diversitat de la Universitat Jaume I i seguint les directrius de la comissió deontològica quant a protecció de dades.

El treball, que s’ha realitzat en diverses fases, inclou una sèrie de reunions amb el personal de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de l’UJI, entrevistes semiestructurades i enregistrades amb una selecció de professors, i el disseny i realització a través de la plataforma de gestió d’experiències Qualtrics de dues enquestes, una per a estudiantat i una altra per a professorat. Les enquestes aborden temes com ara el disseny curricular per a persones amb discapacitats sensorials a l’aula d’anglès o la inclusió de noves tecnologies per a millorar l’aprenentatge en casos de diversitat funcional.

Els resultats de la investigació han posat de manifest que la inclusió òptima a l’aula d’anglès a l’UJI encara no és una realitat, malgrat set dècades de legislació. De fet, moltes de les pràctiques adoptades pels professionals de l’educació que s’analitzen en aquest estudi, com ara les adaptacions, solen donar lloc a una forma encoberta de segregació. Aquestes formes de segregació involuntària són el resultat d’un professorat novell en temes de diversitat funcional, s’assenyala a l’estudi. Per a superar les barreres que el sistema puga presentar a l’estudiantat de llengües estrangeres amb diversitat funcional, la comunicació entre estudiantat i professorat és un aspecte primordial. Així ho és també la formació del professorat en temes d’inclusió, segons es destaca en la investigació.

Els resultats de la tesi mostren que la normalització tecnològica a l’aula permetria, sens dubte, més accessibilitat. Sempre que siga possible, la tecnologia s’hauria d’utilitzar per a garantir l’accés al coneixement, la realització de tasques i l’avaluació en un entorn inclusiu per a assolir el Disseny Universal d’Aprenentatge a l’aula i no només com a adaptacions.